Statuten

Statuten van Motorboot en Watersportvereniging Reeuwijk

4 maart 1970

gewijzigd op 17 september 1974

gewijzigd op 17 februari 1978

gewijzigd op 27 maart 1995

gewijzigd op 22 april 2004

gewijzigd op 5 november 2010

 

Artikel 1               Naam

De vereniging draagt de naam: Motorboot- en Watersportvereniging Reeuwijk. Zij is opgericht op achttien oktober negentienhonderdachtenzestig en aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2               Zetel

Zij heeft haar zetel te Reeuwijk.

 

Artikel 3               Doel

 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 3. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten;
 4. het organiseren van wedstrijden, tochten en andere evenementen;
 5. het aanbrengen en het in stand houden van de nodige accommodatie;
 6. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven.
 7. het handhaven van de recreatieve waarde van de Reeuwijkse Plassen en andere vaarwateren in Reeuwijk en omgeving.
 8. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Artikel 4               Leden

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
 2. De aanvraag als lid vindt plaats door indiening van een schriftelijke en persoonlijk ondertekende aanmelding.
 3. Het bestuur houdt een register bij (of laat dit bijhouden) waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

Artikel 5               Ereleden, donateurs en gezinsleden

 1. Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene ledenvergadering als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt.
 2. a. Gezinsleden zijn personen die behoren tot het gezin, waarvan één der leden lid is van de vereniging. Het gezinslid neemt  deel aan het huishouden van het gezin en/of komt geheel ten laste van het bedoelde lid.
 3. Een kind ouder dan achttien jaar is/blijft gezinslid indien dit kind geheel ten laste komt van het in sub a bedoelde lid.
 4. Onder gezin wordt eveneens verstaan een samenlevingsverband.
 5. Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
 6. Ereleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

Artikel 6               Toelating

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.
 2. Bij niet toelating tot lid of donateur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Bij haar beslissing omtrent toelating als lid of donateur kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 14 lid 3.

 

Artikel 7               Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door overlijden van het lid;
 3. door opzegging door het lid;
 4. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 5. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.
 7. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 8. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 9. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt namens de vereniging door het bestuur. Betrokkene wordt van het besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.
 10. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Het bestuur kan hier in geval van bijzondere omstandigheden besluiten van af te wijken.
 12. Het gezinslidmaatschap eindigt met de beëindiging van het lidmaatschap van het lid waarmee het gezinslid een gezin vormt, behoudens het geval dat de beëindigingsgrond het overlijden van het lid is. In dat geval kan naar keuze van de gezinsleden het lidmaatschap overgaan op een van de gezinsleden of komen te vervallen. Totdat de gezinsleden hierover een beslissing hebben genomen en hebben meegedeeld aan het bestuur behouden de gezinsleden alle rechten en verplichtingen alsof het lid nog in leven was.

 

Artikel 8               Einde van de rechten en verplichtingen van ereleden en donateurs

 1. De rechten en verplichtingen van een erelid en van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. Het bestuur kan hier in geval van bijzondere omstandigheden besluiten van af te wijken.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Artikel 9               Jaarlijkse bijdragen

 1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die jaarlijks voorafgaand aan het verenigingsjaar, door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.

Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Artikel 10               Rechten van ereleden en donateurs

 1. Behalve de overige rechten die aan ereleden of donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben ereleden en donateurs het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen bij te wonen.
 2. Ereleden en donateurs hebben het recht alle algemene ledenvergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen.

Ereleden en donateurs kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welke hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen.

 

Artikel 11               Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te stellen aantal van ten minste vijf personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.
 2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3.

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de               vergadering medegedeeld.

Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
 2. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte               voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
 3. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. De benoeming vindt plaats op basis van een schriftelijke stemming.

 

Artikel 12               Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd kan op het rooster de plaats van zijn voorganger innemen.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 4. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 5. door bedanken.

 

Artikel 13               Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur

 1. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een               penningmeester aan. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen.

 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld.

In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het               oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

 

Artikel 14               Bestuurstaak – Vertegenwoordiging

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
 6. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 7. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 8. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door ten minste twee bestuursleden, waaronder de voorzitter, de penningmeester of de secretaris.

 

Artikel 15               Jaarverslag – rekening en verantwoording

 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

Deze stukken worden ondertekend door ieder bestuurslid; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden vorderen dat zij deze               verplichtingen nakomen. Na ondertekening worden de stukken ter vaststelling aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.

 1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 2. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 3. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te bewaren.

 

Artikel 16               Algemene ledenvergaderingen

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden.

In deze vergadering komen onder meer aan de orde:

 1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 2. de benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar,
 3. de benoeming van bestuursleden;
 4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 5. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige mededelingenbord.

 

Artikel 17               Toegang en stemrecht

 1. Toegang tot de algemene ledenvergaderingen hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, gezinsleden en donateurs.

Behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 7 lid 6 hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang.

 1. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.
 2. Ereleden en donateurs hebben het recht tijdens de algemene ledenvergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist.
 3. Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen.

 

Artikel 18               Voorzitterschap en notulen

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist ondertekend.

 

Artikel 19               Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

 1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij stemming over personen niemand de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigde leden zulks v66r de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 

Artikel 20               Bijeenroeping algemene ledenvergaderingen

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, ereleden en donateurs volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

 

Artikel 21               Statutenwijziging

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten huize van de secretaris of op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden.

 1. Ten besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Zijn niet tenminste drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

 1. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Artikel 22               Ontbinding

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene ledenvergadering bij het besluiten tot ontbinding anders beslist, één en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

 

Artikel 23               Huishoudelijk reglement

 1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

Artikel 24               Slotbepaling

Op leden, die gerechtigd zijn om deel te nemen aan wedstrijdactiviteiten, zijn de statuten en reglementen van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond van toepassing .

X