Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement van Motorboot- en Watersportvereniging Reeuwijk

Vastgesteld op 27 maart 1969
gewijzigd op 17 maart 1972
gewijzigd op 12 maart 1976
gewijzigd op 4 november 1994
gewijzigd op 2 mei 2003
gewijzigd op 5 november 2010

Artikel 1    Bestuur

1.1    Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en hun eventuele vervangers, en gewone bestuursleden.
1.2    Het bestuur wordt gekozen door en uit leden der vereniging op de wijze als bedoeld bij de artikelen 11 en 13 van de statuten.
1.3    De voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet gelijktijdig periodiek af.
1.4    De taken van de bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur publiceert de functieomschrijvingen van de bestuursleden op de website.
De bestuursleden zijn binnen hun functie belast met het beheer van het aan de vereniging in eigendom of in gebruik zijnde materiaal. Zij dragen zorg voor het onderhoud van dit materiaal en zijn bevoegd die maatregelen te nemen, die zij voor de juiste uitoefening van hun functie nodig oordelen, behoudens nadere goedkeuring door het bestuur.
Bij wedstrijden, evenementen of andere ledenbijeenkomsten hebben zij, binnen hun functie, de leiding en zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de leden bij deze evenementen en bijeenkomsten.
Hun beslissing over het al dan niet deelnemen, of al dan niet doen plaatsvinden van vorengenoemde activiteiten, is bindend, mits door hen tevoren overleg is gepleegd met het bestuur, althans met de voorzitter der vereniging.
1.5    Een bestuurslid kan zich door één of meerdere leden doen bijstaan in een commissie.

Artikel 2    Vergaderingen

2.1    In de vergaderingen van het bestuur worden alle aan de orde zijnde onderwerpen besproken en geregeld. In het bijzonder zullen de belangen van de vereniging en haar leden worden behandeld.
2.2    In de algemene ledenvergaderingen zal worden behandeld:
a. Het beleid van het bestuur
b. Het jaarverslag van de secretaris
c. Het financiële verslag van de penningmeester
d. De verslagen van de commissies
e. Het vaststellen van het contributiebedrag
f. Het vaststellen van de begroting
g. Benoeming kascommissie
h. Benoeming bestuursleden en commissies
2.3    Onderwerpen, die niet welomschreven op de agenda voorkomen, en waarvoor stemming is vereist, kunnen niet worden behandeld.
2.4    Op bijzondere ledenvergaderingen zullen alleen die onderwerpen worden behandeld, waarvoor die vergadering werd belegd.

Artikel 3    Verenigingsblad

De vereniging geeft periodiek het verenigingsblad “Kompas” uit, dat kosteloos aan de leden wordt verstrekt. Alle leden zijn bevoegd ingezonden stukken in het blad te plaatsen. Indien de redactie
of het bestuur de plaatsing van een ingezonden bijdrage meent te moeten weigeren, wordt de inzender zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 4    Algemeen

4.1    Indien door een lid, daaronder begrepen gezinsleden, werkzaamheden in het belang der vereniging zijn verricht, kan het bestuur een vergoeding toekennen.
4.2    Leden van de vereniging, daaronder begrepen gezinsleden, kunnen gebruik maken van het materiaal van de vereniging, mits het gebruik in overeenstemming is met het doel van het materiaal, zulks ter goedkeuring van het betrokken lid van het bestuur. Voor het gebruik van materiaal kan  het bestuur een vergoeding vaststellen.
4.3    Leden, die tijdelijk niet aan hun verplichtingen tegenover de vereniging kunnen voldoen, kunnen op hun schriftelijk verzoek door het bestuur voor bepaalde tijd worden vrijgesteld van één of meer bepalingen van dit huishoudelijk reglement of andere van kracht zijnde regelingen of besluiten der vereniging.
4.4     Onverminderd het bepaalde bij artikel 4.3 van dit reglement zullen alle leden, daaronder begrepen gezinsleden, gehouden zijn de in de vereniging van kracht zijnde statuten, reglementen en besluiten te handhaven en te respecteren en daartoe hun medewerking te verlenen.
4.5    Ieder lid, daaronder begrepen gezinsleden, is tevens verplicht zich te allen tijde als goed watersportbeoefenaar te gedragen en hulp te verlenen aan hen, die zulks behoeven.
4.6    Ieder lid ontvangt kosteloos een exemplaar van de statuten en dit huishoudelijk reglement.
Wijziging van dit reglement kan alleen geschieden op de algemene ledenvergadering op de wijze als bedoeld bij artikel 19, 20, 21 en 23 van de statuten.

Artikel 5    Haven

5.1.    LIGPLAATSEN
5.1.1.    De volgende ligplaatsen worden onderscheiden:
a.    Winterligplaatsen in het water
b.    Winterligplaatsen op de wal
c.    Zomerligplaatsen in het water
d.    Zomerligplaatsen op de wal
De data van aanvang van zomer en winter worden bepaald door het bestuur.
5.1.2.    Onderscheid in ligplaatsen:
Met betrekking tot de tijdsduur waarvoor ligplaatsen worden toegewezen worden onderscheiden:
a.    Seizoensligplaatsen, welke voor een geheel of gedeeltelijk seizoen worden aangevraagd en toegewezen;
b.    Gastenligplaatsen, welke voor één of meerdere dagen worden aangevraagd en toegewezen.
5.1.3.    Recht op ligplaatsen
a.    Alle leden hebben na schriftelijke aanvraag recht op toewijzing van één of meerdere ligplaatsen voor schepen, welke door henzelf en/of door hun huisgenoten worden gebruikt; in geval van tekort aan beschikbare plaatsen gelden de hierna in dit reglement opgenomen voorrangsregelingen.
b.    Gastenligplaatsen kunnen ook aan niet-leden worden verleend.
c.    Geen ligplaats wordt verleend voor schepen, welke – naar het oordeel van het van het betrokken bestuurslid – uit hoofde van hun gebruiksdoel, afmeting, staat van onderhoud of in enigerlei ander opzicht ongeschikt worden geacht voor verblijf in de haven.
d.    Elke toewijzing van een ligplaats is gebonden aan de persoon van de aanvrager, aan het desbetreffende schip en de tijdsduur waarvoor de toewijzing is gedaan en aan de plaats welke is toegewezen.
e.    Het betrokken bestuurslid is bevoegd in redelijkheid ontheffing te verlenen van het in 5.1.3.d. bepaalde.
5.1.4.    Regeling ligplaats in het geval van deelbezit.
Indien een schip het eigendom is van meerdere personen en er wordt van de MWR-faciliteiten gebruik gemaakt, dan:
a    moeten alle mede-eigenaren lid zijn van de vereniging;
b    kan slechts één mede-eigenaar optreden als ligplaatshouder;
c    kan bij vertrek van de als ligplaatshouder optredende mede-eigenaar het ligplaatshouderschap pas door de andere mede-eigenaar worden overgenomen indien:
c. 1.     hij voor het aangaan van het betreffende deelbezit een gelijkwaardige ligplaats in de haven in gebruik had en deze t.b.v. het aangaan van dit deelbezit heeft opgezegd;
c.2.     hij de bovenste positie van de wachtlijst voor een ligplaats met de afmetingen van het desbetreffende schip tijdens het deelbezit eenmaal is gepasseerd.
In niet voorziene gevallen beslist het bestuur.
5.1.5.    Aanvragen en toewijzing van seizoenligplaatsen.
a.    Voor de toewijzing van seizoenligplaatsen geldt de verdeling van de plaatsen in het voorafgaande jaar als uitgangspunt. Mutaties, bijvoorbeeld opzegging van ligplaatsen, of aanvragen voor andere ligplaatsen, dienen door de leden worden doorgegeven.
b.    Bij het ontbreken hiervan wordt in januari bij het versturen van de rekeningen er vanuit gegaan dat er zich geen mutaties hebben voorgedaan, en is het lid betaling van bedoelde rekening verschuldigd.
c.    Toewijzing van ligplaatsen geschiedt door het betrokken bestuurslid. Hij houdt ook een eventuele wachtlijst bij.
d.    Indien betaling van de jaarcontributie niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum, wordt een rappel verstuurd. In het geval ook niet binnen veertien dagen op het rappel wordt gereageerd vervalt het recht op de ligplaats en kan deze aan een ander lid worden toegewezen.
e.    In het geval aan het begin van een seizoen nog ligplaatsen vrij zijn wordt bij de verdeling hiervan plaatsen toegewezen op de volgende wijze:
e.1.     De aanvragen voor een andere ligplaats dan die welke voorheen werd aangewezen en wel in volgorde zoals vermeld op de wachtlijst.
e.2.     De geheel nieuwe aanvragen voor ligplaatsen en wel in volgorde van de data der aanvragen.
f.    Aanvragen voor seizoenplaatsen, waaraan niet kan worden voldaan, worden geplaatst op een wachtlijst.
g.    Zolang een wachtlijst bestaat, zullen in de loop van het seizoen vrijkomende ligplaatsen als voorlopige ligplaatsen worden toegewezen. Dit geldt ook voor een vervangend schip.
h.    De aanwijzing van de seizoenligplaatsen geschiedt door het betrokken bestuurslid op basis van de wenselijk geachte indeling van de haven; de aanwijzing kan gedurende het gehele seizoen gewijzigd worden, indien daartoe gerede aanleiding bestaat.
i.    Het is niet toegestaan een andere dan de aangewezen ligplaats in te nemen.
j.    Voor elk in de haven aanwezig schip is de eigenaar verplicht op naam van dit schip een W.A.-verzekering af te sluiten, en de polis op verzoek aan het betrokken bestuurslid te tonen.
5.1.6.    Aanvragen en toewijzing van gastenligplaatsen
a.    De aanvragen van gastenligplaatsen kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden bij het betrokken bestuurslid.
b.    In geval van plaatsgebrek hebben, bij gelijktijdige aanvragen, leden voorrang boven niet-leden.
c.    In verband hiermede worden houders van een vaste ligplaats geadviseerd de periode waarop de ligplaats niet wordt benut te vermelden aan het betrokken bestuurslid.
d.    De houder van een gastenligplaats dient dagelijks voor het betrokken bestuurslid bereikbaar te zijn, zulks in verband met de mogelijke aanzegging tot ontruiming van de ligplaats.

5.2    REGELING GASTEN
5.2.1.    Gasten dienen zich direct na aankomst te melden bij het betrokken bestuurslid. Is deze
niet aanwezig dan dient de melding telefonisch te geschieden.
5.2.2.    Gasten moeten de door het betrokken bestuurslid aangewezen ligplaats innemen en zijn
aanwijzingen opvolgen.
5.2.3.    Gasten dienen zich in te schrijven in het gastenboek dat in de sociëteit aanwezig is.
5.2.4.    Gebruik van drinkwater is vrij gedurende de periode dat gasten van een ligplaats gebruik maken, maar schoonmaken van schepen er mee is niet toegestaan.
5.2.5.     Tijdens de periode dat gasten van een ligplaats gebruik maken is het gebruik van toiletten en douche vrij wanneer deze geopend zijn. Een sleutel van de buitendeur wordt beschikbaar gesteld, hiervoor wordt statiegeld in rekening gebracht.
5.2.6.    Het liggeld voor gasten die lid zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten watersportvereniging is op vertoon van de waterpas of een lidmaatschapkaart gedurende de eerste twee nachten per jaar gratis.
5.2.7.    De liggelden worden door het betrokken bestuurslid geïnd.
5.2.8.    Het betrokken bestuurslid kan worden vervangen door één van de leden van de commissie die hem ondersteunt.
5.2.9.    De liggelden voor gasten worden door het bestuur vastgesteld.

5.3.    LIGGELD
5.3.1.    De liggeldtarieven, alsmede datum van ingang, worden vastgesteld op de algemene
ledenvergadering.
5.3.2.    De liggelden worden verschuldigd door de toewijzing van een ligplaats. Generlei aanspraak bestaat op kwijtschelding of vermindering wegens het niet of niet volledig gebruik maken van een toegewezen ligplaats.

5.4.    BESTEMMING VAN DE ALGEMENE STEIGERS
5.4.1.    De noordersteiger wordt als zeilsteiger aangemerkt. De zeilsteiger is bestemd voor op- en aftuigen van zeilschepen.
5.4.2.    De zuidersteiger is bestemd voor het tijdelijk aanmeren van schepen van bezoekers. Laatstgenoemden behoeven daartoe toestemming van het betrokken bestuurslid. De toestemming kan worden geweigerd indien sprake is van meer dan incidenteel bezoek.
Voor overnachting aan de buitensteiger kan het betrokken bestuurslid toestemming verlenen, indien de omstandigheden dit naar zijn oordeel toelaten.
5.4.3.    De middensteiger wordt als zwemsteiger aangemerkt: het is derhalve niet toegestaan hier schepen af te meren.

5.5.    GEBRUIK VAN WATER EN ELEKTRICITEIT/HET DOEN DRAAIEN VAN MOTOREN
5.5.1.    Houders van een ligplaats genieten vrij gebruik van drinkwater en elektriciteit binnen de grenzen als hierna gesteld. De ter beschikking gestelde materialen zullen na gebruik correct en op de daartoe bestemde plaats worden opgeborgen.
5.5.2.    Het gebruik van drinkwater is niet toegestaan voor het schoonmaken van schepen. Bij elk ander gebruik zal de grootst mogelijk zuinigheid worden betracht.
5.5.3.    Het gebruik van elektriciteit voor verlichting en verwarming van schepen, alsmede het opladen van accu’s  is slechts toegestaan voor zover het betrokken bestuurslid er toestemming voor heeft gegeven en voor zover de eigenaar aan boord is. Dit geldt ook voor het gebruik van elektriciteit ten behoeve van een koelkast of koelbox.
5.5.4.     Het doen draaien van scheepsmotoren en oplaadaggregaten tijdens verblijf in de haven dient zoveel mogelijk te worden beperkt en mag in geen geval plaatsvinden indien de schipper zich niet aan boord bevindt.

Artikel 6    Zolder

6.1.    De zolder dient voor het tijdelijk opbergen van materiaal van de leden van de vereniging, dat bij de beoefening van de watersport gebruikt wordt.
6.2.    De genoemde materialen dienen ordelijk en op een daartoe geschikte plaats te worden achtergelaten. Alle materialen dienen een aanduiding te bevatten van de eigenaar.
6.3.    Buitenboordmotoren van de leden mogen niet op de zolder worden opgeborgen.
6.4.    Het is ten strengste verboden om de volgende zaken op de zolder op te bergen:
a.    Brandgevaarlijke stoffen;
b.    Accu’s;
c.    Alle andere zaken, anders dan na toestemming van het betrokken bestuurslid.
6.4.    Alle leden, gezinsleden daaronder begrepen, dienen de zolder en de daarop aanwezige verenigingsmaterialen als een goed huisvader te beheren.
6.5.    Bij het verlaten van de zolder moeten de lichten worden uitgeschakeld en de deur zorgvuldig afgesloten.

Artikel 7    Sleutel

7.1    De leden ontvangen een sleutel, welke toegang geeft tot het terrein van de vereniging, de zolder en de douche en toiletten tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen statiegeld.
7.2    Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel ingeleverd te worden bij een lid van het bestuur of, tijdens openingstijden van de sociëteit, bij de bar. Het statiegeld zal vervolgens worden terugbetaald.

Artikel 8    Verplichtingen van leden en gasten

8.1.    De leden en gasten zijn verplicht al datgene te doen, dat de goede gang van zaken in
de haven kan bevorderen, respectievelijk datgene na te laten dat daarvoor schadelijk zou zijn. In het bijzonder dient ervoor te worden zorg gedragen dat:
a.    de in dit reglement gestelde verplichtingen stipt worden nagekomen. Leden en gasten die dit reglement overtreden kunnen door het bestuur hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden en de ontstane schade kan op de overtreder verhaald worden.
b.    overlast door geluidshinder, stankverwekking, te hard varen,
onbeheerde surfplanken, e.d., wordt voorkomen;
c.    overlast door huisdieren wordt voorkomen. In het bijzonder dienen honden op het terrein en in de sociëteit altijd aangelijnd te zijn, om risico’s voor derden en in het bijzonder kinderen te voorkomen.
d.    geen aanstoot wordt gegeven door ongepast gedrag en onbehoorlijke taal;
e.    de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht door gebruik van ondeugdelijk materiaal, onvoorzichtigheid met brandbare stoffen, stoeien en hardlopen op de steigers of het zonder zwemvest aan het water doen verkeren van kinderen die de zwemkunst niet machtig zijn;
f.    geen verontreiniging wordt veroorzaakt door het overboord zetten van olie of afval, het deponeren van deze stoffen op plaatsen, welke daartoe niet zijn aangewezen of in reeds volle containers;
g.    geen beschadigingen, wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht aan eigendommen der vereniging of van anderen;
h.    andermans eigendommen niet worden betreden, verplaatst of gebruikt, anders dan met toestemming van de eigenaar of in uiterste noodzaak;
i.    niet wordt gezeild in de haven;
j.    dekzeilen zodanig worden achtergelaten dat dit geen overlast geeft aan andere leden;
k.    vallen dienen te worden gezekerd om geluidsoverlast tegen te gaan;
l.    buitenboordmotoren niet worden opgeklapt;
m.    niet in de haven wordt gezwommen;
n.    de haveningangen en inrit van het terrein te allen tijde vrij toegankelijk zijn;
o.    tussen 22.00 uur en 08.00 uur volledige rust te worden betracht;
p.    niet wordt gerookt in het clubgebouw.
8.2.    Het achterlaten en stallen van auto’s, trailers, enz., op het haventerrein is slechts na toestemming van het betrokken bestuurslid geoorloofd.

Artikel 9    Toegang tot de haven en de sociëteit

9.1.    Toegang tot de haven en de sociëteit hebben de leden, ereleden, gezinsleden, donateurs, bezoekers welke een tijdelijke ligplaats kregen toegewezen en overige gasten, voor zover zij worden geïntroduceerd door leden, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a.    De introducé dient zich tijdens zijn verblijf in de sociëteit in het gezelschap te bevinden van degene, die hem introduceert;
b.    Geen introductie mag plaatsvinden van personen aan wie het lidmaatschap is geweigerd of door het bestuur is opgezegd of aan wie eerder de toegang tot de sociëteit of de haven is ontzegd.
9.2.    Bestuursleden kunnen het introductierecht beperken bij gelegenheden welke een besloten karakter dragen.

Artikel 10     Sociëteit

10.1.    De verkoopprijzen van consumpties worden op een duidelijke wijze geannonceerd.
10.2.    Als uitgangspunt geldt dat consumpties direct bij verstrekking worden afgerekend.
10.3.    Voor de voldoening van consumpties, uitgereikt aan introducés zijn degenen die introduceren mede aansprakelijk.

Artikel 11    Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Van een beslissing van een bestuurslid kan beroep worden ingesteld bij het bestuur.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 5 november 2010.

X